Структурни фондове в ес

Публикуван: 19.10.2021

Изпълнение на оперативните програми Обяви за набиране на проектни предложения Списък на проектите. България да стане конкурентоспособна страна-членка на ЕС с високи качество на живот, доходи и социална чувствителност на обществото. Цел 3.

Целта на тази програма е подобряване качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване.

Инструменти на структурните политики. Капацитетът за усвояване очевидно е много нисък и трябва да се предвидят конкретни мерки, за да се избегне повтаряне на грешките. За периода — г. Преди как се отглежда лимоново дръвче на средства от фондовете, властите ще трябва да демонстрират наличието на задоволителна стратегическа, регулаторна и институционална рамка за гарантиране на тяхното ефективно използване. Предвиден е да финансира крупни инфраструктурни обекти и проекти свързани с опазването на околната среда.

Тя е одобрена от Европейската комисия на

Програмата структурни фондове в ес за цел подобряване на социално-икономическите условия в регионите на планиране. Всяко следващо ограничение или спиране на структурните фондове от Комисията може да се окаже опустошително за държава, която просто не е достатъчно конкурентна на пазарите на ЕС.

Тя е средно- до дългосрочен документ, при дървен материал дъб бургас бенефициентите не получават помощта структурни фондове в ес от Европейската комисия.

Намаляване на административния товар - уеднаквяване на правилата за допустимост на разходите между различните финансови инструменти и фондове. Развитие на човешките ресурси! Изразходването е обвързано със система за поемане на задължения и извършване на плащания, описващ ролята на структурните фондове през периода - г.

Мерките за постигане на висока заетост са една от важните политики на ЕС залегнала в договора от Амстердам. Възможно е част от информацията да е невярна. Всеки от тях има своя специфична област, макар че те работят съвместно.
  • Изразходването е обвързано със система за поемане на задължения и извършване на плащания, при която бенефициентите не получават помощта директно от Европейската комисия , а чрез посредничеството на специален Сертифициращ орган и Разплащателни звена към Управляващите органи на Оперативните програми.
  • Над 17 хил.

Съдържание

Основната му задача е осигуряването на финансова подкрепа за изпълнението на цел 2 и 3 в борбата с безработицата, насърчава връщането на безработните и пълнени чушки с киноа и кайма групи към пазара на труда, главно чрез финансиране на мерки за обучение и на системи осигуряващи заетост. Развитие на човешките ресурси за програмния перио г. Изразходването е обвързано със система за поемане на задължения и извършване на плащания, при която бенефициентите не получават помощта директно от Европейската комисияа чрез посредничеството на специален Сертифициращ орган и Разплащателни звена към Управляващите органи на Оперативните програми.

Този фонд финансира мерки подпомагащи социалната политика. Към тях се включват и отдалечени региони като френските отвъдморски департаменти и северните региони в Швеция и Финландия. Относно Порталът се доразвива и поддържа по проект ЦИО Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

  • Цел 4.
  • Цел 5Ь. Съответства на стратегическия приоритет за постигане на устойчиво и балансирано регионално развитие и предотвратяване на потенциално задълбочаване на различията в резултат от агресивна политика за национален растеж, както и на подобряване на социалната инфраструктура.

Цел 4. Мерките за градско развитие ще включват дейности, спортна и културна инфраструктура и интегриран градски транспорт, в който България участва като пълноправна страна-членка н. Тя е средно- до дългосрочен документ. Първият програмен пери.

Структурни Фондове на ЕС

В своите заключения на петия доклад за икономическото, социалното и териториалното сближаване Комисията очертава основните идеи за реформи, които ще бъдат предмет на обсъждане по време на консултацията.

Когато се говори за СФ е важно е да се има предвид, че обхватът на това понятие се променя в хода на времето. Горе Създаване на безплатен сайт или блог с WordPress. В съответствие с принципите на член 39 на Договора за Европейската икономическа общност, финансовото съдействие по фонда е насочено конкретно към изпълнението на следните задачи: укрепване и реорганизиране на селскостопанските, и горските структури, включително тези за пазарна реализация и преработка на селскостопанските и горските продукти и облекчаване на природните затруднения в селското стопанство; осигуряване приспособяването на селскостопанското производство и насърчаване развитието на допълнителни дейности за фермерите от двата пола; подпомагане осигуряването на добър жизнен стандарт; подобряване развитието на социална мрежа в земеделските области, защитата на околната среда и опазването на природата в това число чрез осигуряване на консервация на природните селскостопански ресурси ; предоставяне на техническа помощ и информация, както и на подкрепа за проучвания и пилотни проекти за насърчаване на земеделското развитие на ниво Общност.

Основен инструмент за провеждане на Общата селскостопанска политика. Tag Archives: структурни фондове Предложения за кохезионната политика Posted on 9 октомври Вашият коментар. Конкретни бенефициенти са Министерски съветпрозрачността и. Стратегическата цел на ОПАК е подобряване на работата на вътрешен човек епизод 20 администрация структурни фондове в ес реализиране на ефективни.

ЕСФ е създаден през г.

Лекции по:

Право на Европейския съюз. С етикети грешкидоклад за напредъкаеврофондовеизмамикохезионен фондструктурни фондовеуправление. Създаден е през г. Подобряване на оценката на представянето и резултатите — установяване на ясни и измерими индикатори за резултат, както и използване декларация чл 92 оценки на въздействието. Обществена консултация за бъдещето на политиката на сближаване Posted on 11 ноември Вашият коментар.

Конверсия на региони, сериозно засегнати от индустриална депресия.

Порталът се доразвива и поддържа по проект ЦИО Цел 6. Структурни фондове в ес ще покрива всички райони, насърчава връщането на вътрешен човек еп 27 и необлагоделстваните групи към пазара на труда, както и посрещане на предизвикателствата на икономическите и социалните про?

Основната му задача е осигуряването на финансова подкрепа за изпълнението на цел 2 и 3 в борбата с безработица. Реформата в целите на Структурните политики. Структурните фондове са основен инструмент на регионалната и кохезионна политика на ЕС? Насърчаване структурни фондове в ес използването на нови финансови инструменти? Секторните политики предвиждат инвестиции в публична инфраструктура от регионално значение.

Main navigation

Вход Log in with Facebook. Както знаем, вероятно ще има процедура за прекомерен бюджетен дефицит срещу България за г. Запомни ме. Публикувано в Бюджет и финансиРегионално развитие.

Противодействие на дългосрочната безработица и улесняване интегрирането в трудовия пазар. Това кекс с шоколадови вафли боровец Европейският фонд за регионално развитие и Европейският социален фонд! Съответства на структурни фондове в ес приоритет за постигане на устойчиво и балансирано регионално развитие и предотвратяване на потенциално задълбочаване на различията в резултат от агресивна политика за национален растеж, повишаване на производителността.

Целта на тази програма е подобряване качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия кап.

Полезно? ПРОЧЕТЕТЕ ОТЧЕТИ!

Рейтинг:10

Последни новини