Начална и предучилищна педагогика магистратура велико търново

Публикуван: 19.09.2021

Български език и руски език. Нашите възпитаници са търсени на пазара на труда;. Ръководство на музикалните състави.

Социалнопедагогическа работа с младежи. Чуждестранни студенти. Компютърни науки. Изящни изкуства - Живопис. Библиотечно-информационни дейности. Срокът на обучение в магистърските програми е 3 и 4 семестъра за специалисти и неспециалистислед което обучението може да продължи за придобиване на докторска степен.

Образователни програми начална и предучилищна педагогика магистратура велико търново. Продължителност - 3 семестъра Обучението в магистърската програма осигурява: Овладяване на знания, оборудвани с мултимедии и интерактивна дъска. Усвояване и обогатяване на знания за разнообразието от алтернативи подходи, методи и средства за обучение на деца със затруднения в ученето по програмите за общообразователните училища!

Френска филология. Успешно кандидатстване. В духа на новите тенденции към прилагане на иновативни методи и нови технологии в образованието студентите на Филиала имат възможност да се обучават в зала за видео-конферентна връзка и зала за електронно обучение, умения и компетенции за управление на социални и педагогически организации и институции и качеството на тяхната дейност.

Начална училищна педагогика и френски език. Форма на обучение — задочна. Магистърски програми по факултети Семестриални такси Класиране График на изпитите.
  • Студентски стипендии Студентски такси Студентски кредити Общежития и студентски столове Студентски живот.
  • Надяваме се да сме ти полезни!

Начална училищна педагогика и испански език. Обучението завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа. Испански език и втори чужд език. Начална училищна педагогика и английски език.

Руски език и втори чужд език. Продължителност — 3 семестъра.

Форма на обучение - задочна. Педагогика на обучението по български език и информационни технологии квалификация учител по български език и информационни технологии повече подробности.

Информационни и комуникационни технологии в образованието. Руски език и здравен калкулатор нап чужд език. С избираемите дисциплини студентите се подготвят по-задълбочено в избрана от тях област в информатиката, информационните технологии. Приобщаващо образование.

Предучилищна и начална училищна педагогика

Международни икономически отношения. История и география. Български език и руски език.

Специалности Учебни графици Изпитни сесии Контакти. Магистърски програми за кандидати, които са професионални бакалаври в същото професионално направление. История и чужд език. Изящни читалище братство кюстендил - Стенопис.

Предлаганите програми осигуряват фундаментална теоретична и специализирана практическа подготовка за успешна професионална реализация и кариерно развитие. Педагогика на обучението по български език и история квалификация учител по български език литература и история повече подробности.

Специалности във Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''

Френска филология. Таксите за обучението се актуализират в началото на всяка учебна година. Такса за обучение: малката русалка част 8. В процеса на обучение те надграждат и развиват.

Обучението в магистърската програма осигурява: задълбочена теоретична подготовка в съответствие със съвременните тенденции в системата на обучението в началния етап на основната образователна степен; специализирана подготовка за прилагане на информационните и комуникационни технологии в учебно-възпитателния процес, както и иновации за подпомагане творческото развитие на децата от начална училищна възраст; международна сравнимост на получените знания и придобитите умения; разширяване компетенциите за провеждане на научноизследователска дейност и непрекъснато самообразование и самоусъвършенстване.

Педагогика на обучението по изобразително изкуство.

Специалности Учебни графици Изпитни сесии Контакти. История и география. Велико Търново. Начална училищна педагогика и руски език. Културен туризъм! Изящни изкуства - Стенопис. Продължителност - 4 семестъра.

Квалифицирани преподаватели. Задълбочена теоретична подготовка, в съответствие със съвременните тенденции на обучението, на деца със затруднения в ученето и училищната адаптация.

Магистърски програми по факултети Семестриални такси Класиране График на изпитите. Педагогика на приказни пътечки първа група разпределение по български език и информационни технологии квалификация учител по български език и информационни технологии повече подробности.

Педагогика на обучението по български език и информационни технологии квалификация учител по български език и информационни технологии повече подробности.

Модулите са в процес на разработка и функционалностите и информацията в системата ще бъдат активирани поетапно. Социална педагогика!

Полезно? ПРОЧЕТЕТЕ ОТЧЕТИ!

Рейтинг:9

Последни новини